1072103การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย

กรุณา แดงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยในเด็กปฐมวัย การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพในเด็กปฐมวัย การสร้างพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลปัญหาสุขภาพเบื้องต้นในเด็กปฐมวัย การมีส่วนร่วมกับครอบครัวในการสร้างเสริมสุขภาพและ การป้องกันการเจ็บป่วย