เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปวช. 3/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  และประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์  บทบาทของสิ่งพิมพ์  บทบาทของสื่อพิมพ์  กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  แบบ  Desktop  Publishing  การจัดรูปแบบ  การเลือกใช้ตัวอักษร  การเลือกสี  ประเภทของภาพและการเลือกภาพประกอบ  สิ่งพิมพ์  การผลิตและจัดหน้าสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป