homeปวช. 3/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
personperson_add
ปวช. 3/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
person
นาย กษิดิ์เดช เพ็งพวง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปวช. 3/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1422

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  และประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์  บทบาทของสิ่งพิมพ์  บทบาทของสื่อพิมพ์  กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  แบบ  Desktop  Publishing  การจัดรูปแบบ  การเลือกใช้ตัวอักษร  การเลือกสี  ประเภทของภาพและการเลือกภาพประกอบ  สิ่งพิมพ์  การผลิตและจัดหน้าสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)