การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ(ภาคปกติ)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการจัดการโลจิสติกส์โดยเชื่อมโยงมาจาก กระบวนการด้านการขนส่งระหว่างประเทศ
ขั้นตอนและวิธีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ เงื่อนไขการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ เอกสารพิธีการ เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ และการจัดส่งสินค้าให้ถึง
ที่หมายให้เกิดประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนและกำไร (Cost Reducing and Profit Increasing) และการ
ประหยัดเวลาในการขนส่ง (Time Efficiency)