30708210 การบริหารธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Business Administrator)
ผู้สอน

ดร. ศราวุธ ราชมณี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 ชั่วโมงที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
30708210 การบริหารธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Business Administrator)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14222

สถานศึกษา
ม.นครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

2. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อนให้ผู้เรียนมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์

4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถทราบถึงเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ในเรื่องของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับการดำรงชีวิตและ งานจริง

คำอธิบายรายวิชา

การวางแผนโครงการทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างทีมงาน และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ การประมาณการงบประมาณและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการโครงสร้างและการออกแบบระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการระบบข้อมูลและความปลอดภัย การจัดการระบบสินค้าและการตลาดและการจัดการระบบการเงิน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.