441-216 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management Information Systems)

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิด ประเภท ความสำคัญและผลกระทบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผูเชี่ยวชาญ การวางแผนและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองคการ ขั้นตอนการสรางระบบ ระบบยอยตางๆ เชน การจัดซื้อ เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบการจัดการฐานขอมูล บทบาทฝายจัดการที่มีตอระบบสารสนเทศ