เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

441-216 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management Information Systems)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิด ประเภท ความสำคัญและผลกระทบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผูเชี่ยวชาญ การวางแผนและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองคการ ขั้นตอนการสรางระบบ ระบบยอยตางๆ เชน การจัดซื้อ เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบการจัดการฐานขอมูล บทบาทฝายจัดการที่มีตอระบบสารสนเทศ