หลักการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1