เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปวส. 1/1 การบัญชี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ การจัดการเอกสาร การจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์สื่อผสมและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อประเภทต่างๆ การสืบค้นข้อมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์