homeปวส. 1/1 การบัญชี
personperson_add
ปวส. 1/1 การบัญชี

ผู้สอน
person
นาย กษิดิ์เดช เพ็งพวง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปวส. 1/1 การบัญชี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1423

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ การจัดการเอกสาร การจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์สื่อผสมและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อประเภทต่างๆ การสืบค้นข้อมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)