เรียนรู้ กับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนได้รู้จักอุปกรณ์เทคโนโลยีและบทบาทการทำงานของมัน