MicroEconII 2-2014

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2

แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557