ME 2-2014

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการในอิสลาม

แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557