เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-104 Future Studies

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม การเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งไทย และนานาชาติ ตลอดจนการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางสังคมและวัฒนธรรมผ่านกระบวนทัศน์เชิงสหวิทยาการเช่น ประเด็นประชากร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การเมือง สงครามและสันติภาพ ฯลฯ ผ่านการชมภาพยนต์หรือสื่อสารสนเทศรูปแบบต่างๆ เพื่อฝึกฝนกระบวนการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ