427-104 Future Studies
ผู้สอน

ปิง วิชัยดิษฐ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
427-104 Future Studies

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14238

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม การเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งไทย และนานาชาติ ตลอดจนการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางสังคมและวัฒนธรรมผ่านกระบวนทัศน์เชิงสหวิทยาการเช่น ประเด็นประชากร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การเมือง สงครามและสันติภาพ ฯลฯ ผ่านการชมภาพยนต์หรือสื่อสารสนเทศรูปแบบต่างๆ เพื่อฝึกฝนกระบวนการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.