การแปลงทางเรขาคณิตโดยใช้ GSP

อัศวรักษ์ ช่างอินทร์

มหาวิทยาเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตโดยใช้โปรเเกรม Geometer's Sketchpad (GSP) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2