โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC2D

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC2D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร