โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC2D

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC2D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร