ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ป.4

คำอธิบายชั้นเรียน

           ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

การใช้โปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ดเบื้องต้น