ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

คำอธิบายชั้นเรียน

›แนวความคิดและการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลเทคนิคการประมวลผลข้อมูลตามความต้องการขององค์กรโดยอาศัยทรัพยากรเท่าที่องค์กรสามารถจัดหาได้ การจัดหาเทคโนโลยีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การจัดจ้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านสารสนเทศ การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมมาประยุกต์ใช้ในระบบข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขัน กระบวนการธุรกิจ ความต้องการใช้สารสนเทศของแต่ละหน้าที่ทางธุรกิจ การใช้สารสนเทศในการจัดการกระบวนการธุรกิจ ในด้านการผลิต การตลาดการเงินและบัญชีและการบริหารงานบุคคลแนวโน้มของระบบสารสนเทศทางธุรกิจใน