ภาษาคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การพัฒนาโปรแกรม