เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และเผยแพร่สารสนเทศ ซึ่งมีบทบาทสำคัญข้อมูลและต่อมนุษย์ ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยแบ่งประเภทของระบบสารสนเทศออกได้หลายวิธี