เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องเรียน Power Point

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นฤปนาถ ส่วนบุญ

โรงเรียนวัดวงศ์สรรค์

ศึกษาความรูเกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ PowerPoint 2010 การสรางสไลดเบื้องตน การใชขอความ

(Text) ในสไลด การใชภาพประกอบสไลด การใชรูปรางอัตโนมัติ (Shape) และสมารทอารต (Smart Art)

การนําเสนอขอมูลดวยตาราง กราฟ และการใชมัลติมีเดีย การเปลี่ยนสไลด (Transitions) และการใชเสนทาง

การเคลื่อนไหว (Motion Paths) การเตรียมการนําเสนอและการนําเสนอสไลด

เพื่อใหผูเรียนมีทักษะเกี่ยวกับการใชโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ซึ่งเปนโปรแกรมดาน

การนําเสนอ (Presentation) โดยการสรางสไลด การสรางและตกแตงขอความในสไลด การใชภาพประกอบและ

กราฟกชนิดตาง ๆ ประกอบการนําเสนอผลงาน

เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีในการใชคอมพิวเตอร สามารถเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทํางานและ

การประกอบอาชีพอยางถูกตองตามกระบวนการอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม