คอมพิวเตอร์ 2

ปาณิศา รักถนอม

โรงเรียนเรียนวัดเจ็ดใน

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระสำคัญ

ข้อมูลเป็นเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆ ที่เราสามารถรับรู้ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ