GDT 605 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Sect.1) ... ภาคเรียนที่ 2/2557

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา แนวคิดทฤษฏีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา วัสดุกราฟิกและสื่อในการจัดการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้างและการนำไปใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้