ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ป.6

คำอธิบายชั้นเรียน

 

       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การใช้โปรแกรมไมโครซอฟเพาเวอร์พอยเบื้องต้น