เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

141401 นโยบายเศรษฐกิจและสังคมกับการพัฒนาท้องถิ่น (1/2558)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ระบบสังคม นโยบายเศรษฐกิจและสังคม หลักการกำหนดนโยบาย แนวทางการจัดทำนโยบายเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจและสังคม แนวคิดและอุดมการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ผลการนำนโยบายเศรษฐกิจและสังคมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

Social system, economic and social policy, principles of policy making, ways of economic and social policy making, process of decision policy, analysis of economic and social policy, concept and ideologies of local development, results of economic and social policy implementation