เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

141302 การวางแผน การจัดทำ และการประเมินโครงการ (1/2558)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของแผน ขั้นตอนการวางแผน การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การออกแบบ การจัดทำ การควบคุม การติดตาม และการประเมินผลโครงการด้านการพัฒนาสังคม

Meaning, significance, and types of plan, method of planning, implementation, design, projecting, controlling, monitoring and evaluation of social development project