141302 การวางแผน การจัดทำ และการประเมินโครงการ (1/2558)

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของแผน ขั้นตอนการวางแผน การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การออกแบบ การจัดทำ การควบคุม การติดตาม และการประเมินผลโครงการด้านการพัฒนาสังคม

Meaning, significance, and types of plan, method of planning, implementation, design, projecting, controlling, monitoring and evaluation of social development project