141302 การวางแผน การจัดทำ และการประเมินโครงการ (1/2558)
ผู้สอน

อาจารย์ วรรณภา ทองแดง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
141302 การวางแผน การจัดทำ และการประเมินโครงการ (1/2558)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14291

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของแผน ขั้นตอนการวางแผน การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การออกแบบ การจัดทำ การควบคุม การติดตาม และการประเมินผลโครงการด้านการพัฒนาสังคม

Meaning, significance, and types of plan, method of planning, implementation, design, projecting, controlling, monitoring and evaluation of social development project


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.