438-101 ศาสนวิถี (Religious Paths) ภาคการศึกษาที่ 2/57 (วันจันทร์ 10-11.50 น.)

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

หลักศาสนาต่างๆ และจริยธรรม เน้นความเข้าใจและการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับทุกศาสนิกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (2 หน่วยกิต)