427-231 Rural Sociology

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาวิชาเอก วิชาโท สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสังคมชนบท โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม สถาบัน วิถีชีวิต ปัญหา การเปลี่ยนแปลง การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและการรับนวัตกรรมต่างๆ และการปรับตัวโดยเน้นสังคมชนบทไทย