เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-231 Rural Sociology

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาวิชาเอก วิชาโท สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสังคมชนบท โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม สถาบัน วิถีชีวิต ปัญหา การเปลี่ยนแปลง การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและการรับนวัตกรรมต่างๆ และการปรับตัวโดยเน้นสังคมชนบทไทย