เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

441-111 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการจัดการธุรกิจ อันประกอบด้วยการ วางแผน การจัดองค์การ การสั่งการและการควบคุม การประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ของธุรกิจทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การผลิต การตลาด การบัญชีและการเงิน บริบททางสังคมและอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจ การจัดการในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ

Principles of business management including planning organizing leading and controlling, business operations and related factors; business function in human resource management; production, marketing, accounting and finance; social context and business impact; environment international manage