441-111 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management)
ผู้สอน

ดร. วรพจน์ ปานรอด

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
441-111 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14297

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการจัดการธุรกิจ อันประกอบด้วยการ วางแผน การจัดองค์การ การสั่งการและการควบคุม การประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ของธุรกิจทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การผลิต การตลาด การบัญชีและการเงิน บริบททางสังคมและอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจ การจัดการในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ

Principles of business management including planning organizing leading and controlling, business operations and related factors; business function in human resource management; production, marketing, accounting and finance; social context and business impact; environment international manage

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.