เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

441-111 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักการจัดการธุรกิจ อันประกอบด้วยการ วางแผน การจัดองค์การ การสั่งการและการควบคุม การประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ของธุรกิจทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การผลิต การตลาด การบัญชีและการเงิน บริบททางสังคมและอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจ การจัดการในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ

Principles of business management including planning organizing leading and controlling, business operations and related factors; business function in human resource management; production, marketing, accounting and finance; social context and business impact; environment international manage