ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น

โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาที่เรียน