เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ครูผู้ช่วย พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น

โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)

รายวิชาที่เรียน