ท 21102 ม.2/8, 2/9, 2/10

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนระดับชั้นม.2  มีความเป็นกันเอง  พร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่น่าสนใจ