homeท 21102 ม.2/8, 2/9, 2/10
person
ท 21102 ม.2/8, 2/9, 2/10

ผู้สอน
นาง ฉรัญภัศร์ ชุมสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ท 21102 ม.2/8, 2/9, 2/10

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1430

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนระดับชั้นม.2  มีความเป็นกันเอง  พร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่น่าสนใจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)