417-433 Sociolinguistics ภาษาศาสตร์สังคม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภาษาศาสตร์ในฐานะปรากฏการณ์ทางสังคม ภาษากับชนชั้น กลุ่มชาติพันธุ์ เพศ อายุ และตัวแปรทางสังคมอื่นๆ ภาษามาตรฐานและวิธภาษา ภาวะทวิภาษาและพหุภาษา การสัมผัสภาษา การปนภาษาและการสลับภาษา การเปลี่ยนภาษาและการธำรงภาษา