เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

(2/57) 242-481 MACHINE INTELLIGENCE

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและเทคโนโลยีที่ทำให้เครื่องจักรมีความสามารถในการเรียนรู้ การปรับตัว การตัดสินใจ การแสดงออกทางพฤติกรรม ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุมชาญฉลาด ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลชาญฉลาด การตัดสินใจแบบหลายเงื่อนไข การรวมข้อมูล ระบบฟัซซี่ เครือข่ายประสาทเทียม เหมืองข้อมูล ทฤษฎีของเบย์ ขั้นตอนวิธีพันธุกรรม ระบบผู้เชี่ยวชาญและระบบฐานความรู้ รวมถึงแนวการนำทฤษฎีที่เรียนไปประยุกต์ใช้งานจริง