437-214 (215) Modern Western Philosophy

คำอธิบายชั้นเรียน

ทฤษฎีของปรัชญาเมธีตะวันตกยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ตั้งแต่ฟรานซิส เบคอน จนถึงอิมมานูเอล ค้านท์