ซอฟแวร์และการเลือกใช้

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง ซอฟแวร์และการเลือกใช้

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของซอฟต์แวร์