เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นโปรแกรม Microsoft Excel