ET450 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการทางการศึกษา 2/2557

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การสร้าง การทดลองใช้ และการประเมินผลฐานข้อมูล ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่สามารถนำมาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการสร้างฐานข้อมูล และจัดระบบฐานข้อมูล ที่เหมาะสมกับการนำไปใช้เพื่อบริหารจัดการศึกษา