เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ET450 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการทางการศึกษา 2/2557

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การสร้าง การทดลองใช้ และการประเมินผลฐานข้อมูล ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่สามารถนำมาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการสร้างฐานข้อมูล และจัดระบบฐานข้อมูล ที่เหมาะสมกับการนำไปใช้เพื่อบริหารจัดการศึกษา