เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

317322 Integrated Advertising and Public Relations Media

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รูปแบบของสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ความหมาย แนวคิด ความจำเป็นของสื่อสารแบบบูรณาการ พัฒนาการทางด้านการสื่อสารแบบบูรณาการ การผลิตเครื่องมือการสื่อสารที่ใช้ในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อเฉพาะกิจ สื่อมวลชน สื่อกิจกรรม เป็นต้น