ซอฟต์แวร์

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์ ) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องซอฟต์แวร์ เวลาเรียน