ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Power Point

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel การประยุกต์โปรแกรม PowerPoint เพื่อใช้ในงานอาชีพ