เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

313305 Exhibition Management and Special Events

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความหมาย ความสำคัญ และคุณลักษณะของนิทรรศการประเภทต่างๆ การวางแผน การออกแบบการจัดนิทรรศการ เทคนิคต่างๆ ในการจัดนิทรรศการ เทคนิคต่างๆ ในการจัดนิทรรศการ ปฏิบัติการจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์ การวัดและประเมินผลการจัดนิทรรศการ