313305 Exhibition Management and Special Events

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญ และคุณลักษณะของนิทรรศการประเภทต่างๆ การวางแผน การออกแบบการจัดนิทรรศการ เทคนิคต่างๆ ในการจัดนิทรรศการ เทคนิคต่างๆ ในการจัดนิทรรศการ ปฏิบัติการจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์ การวัดและประเมินผลการจัดนิทรรศการ