763-140 Organisation and Management in Islam

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับการจัดการในอิสลามการกำหนดอำนาจหน้าที่ในองค์การ หน้าที่และกระบวนการสำคัญของการจัดการในอิสลาม เช่น การวางแผน การจัดองค์การ ภาวะผู้นำ การควบคุม การสื่อสารและการประเมินผล เป็นต้น