เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

763-140 Organisation and Management in Islam

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับการจัดการในอิสลามการกำหนดอำนาจหน้าที่ในองค์การ หน้าที่และกระบวนการสำคัญของการจัดการในอิสลาม เช่น การวางแผน การจัดองค์การ ภาวะผู้นำ การควบคุม การสื่อสารและการประเมินผล เป็นต้น