เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

จิตวิทยาสำหรับครู

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา จิตวิทยาสำหรับครู

ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดประสงค์ของจิตวิทยา สาขาของจิตวิทยาที่จำเป็นต่อวิชาชีพครู แนวคิดของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนาการของมนุษย์ ธรรมชาติ ความต้องการ ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล เชาว์ปัญญาและความถนัด กระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล การจูงใจในชั้นเรียน การทำงานเป็นทีม การบริการแนะแนวในโรงเรียน การให้คำปรึกษาและการแก้ปัญหาพฤติกรรมของเด็กวัยเรียน การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน