จิตวิทยาการศึกษา

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาจิตวิทยาการศึกษา

• ศึกษาความหมาย ความสำคัญของจิตวิทยาและจิตวิทยาการศึกษา แนวความคิดของนักจิตวิทยาการศึกษา กลุ่มต่าง ๆ การรับรู้ การเรียนรู้ และองค์ประกอบของการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ แรงจูงใจ การจำ การลืม การนำจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน