จิตวิทยาการศึกษา

อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาจิตวิทยาการศึกษา

• ศึกษาความหมาย ความสำคัญของจิตวิทยาและจิตวิทยาการศึกษา แนวความคิดของนักจิตวิทยาการศึกษา กลุ่มต่าง ๆ การรับรู้ การเรียนรู้ และองค์ประกอบของการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ แรงจูงใจ การจำ การลืม การนำจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน