เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

จิตวิทยาการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชาจิตวิทยาการศึกษา

• ศึกษาความหมาย ความสำคัญของจิตวิทยาและจิตวิทยาการศึกษา แนวความคิดของนักจิตวิทยาการศึกษา กลุ่มต่าง ๆ การรับรู้ การเรียนรู้ และองค์ประกอบของการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ แรงจูงใจ การจำ การลืม การนำจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน