homeศท ๐๓๑ กลุ่ม ๒๐
personperson_add
ศท ๐๓๑ กลุ่ม ๒๐

ผู้สอน
อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ศท ๐๓๑ กลุ่ม ๒๐

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1434

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย

GE 031 Thai  Language  Usage

 

คำอธิบายรายวิชา

ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยทั้ง ๔ ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง  ทักษะการอ่าน เพื่อจับใจความสำคัญ  คิดวิเคราะห์  และประเมินค่าสิ่งที่ได้จากการฟังและการอ่าน ทักษะการพูดเพื่อถ่ายทอดความรู้  ความคิด  และแสดงความคิดเห็น  ทักษะการเขียนในด้านการใช้ถ้อยคำการสร้างรูปประโยค ตลอดจนการเรียบเรียงประโยคเป็นย่อหน้า  เพื่อสามารถเขียนความเรียง  สารคดี  บทความแสดงความคิดเห็น  และบทความทางวิชาการได้

(บรรยาย  ๑  ชั่วโมง  / ปฏิบัติ ๔ ชั่วโมง/ ค้นคว้าด้วยตนเอง ๑ ชั่วโมง/ สัปดาห์)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)