คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

รู้ความประวัติความเป็นมา การทำงาน องค์ระกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์