การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ค่อนข้างยากมาก ในรายวิชานี้