การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 2

ธวัช ศรีตองอ่อน

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ค่อนข้างยากมาก ในรายวิชานี้