เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

SBI8308 PEST AND BIOCONTROL

เกี่ยวกับชั้นเรียนประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และชีววิทยาของแมลงศัตรูพืช พาหะโรคพืช ปัจจัยในการระบาด กลไกการควบคุมด้วยชีววิธี การสำรวจและเก็บตัวอย่าง การศึกษาภาคสนาม