ผู้สอน
กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

SBI8308 PEST AND BIOCONTROL


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14345

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และชีววิทยาของแมลงศัตรูพืช พาหะโรคพืช ปัจจัยในการระบาด กลไกการควบคุมด้วยชีววิธี การสำรวจและเก็บตัวอย่าง การศึกษาภาคสนาม