SBI8308 PEST AND BIOCONTROL

คำอธิบายชั้นเรียน

ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และชีววิทยาของแมลงศัตรูพืช พาหะโรคพืช ปัจจัยในการระบาด กลไกการควบคุมด้วยชีววิธี การสำรวจและเก็บตัวอย่าง การศึกษาภาคสนาม