เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

SBI0103 ฺBIOLOGY II

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เมตาบอลิซึม การแลกเปลี่ยนสาร เอนไซม์ การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ การขนส่งและการคายน้ำ สมดุลภายในเซลล์ การทำงานของระบบต่างๆ พันธุศาสตร์ พฤติกรรมและการปรับตัว สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม