มิติทางสังคมและวัฒนธรรมกับการบริหารจัดการทรัพยากร(83010_2558/1)

คำอธิบายชั้นเรียน

มิติทางสังคม วัฒนธรรมและการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม