homeศท ๐๓๑ กลุ่ม ๒๙
person
ศท ๐๓๑ กลุ่ม ๒๙

ผู้สอน
อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศท ๐๓๑ กลุ่ม ๒๙

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1435

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

ศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย

GE 031 Thai  Language  Usage

 

คำอธิบายรายวิชา               

ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยทั้ง ๔ ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง  ทักษะการอ่าน เพื่อจับใจความสำคัญ  คิดวิเคราะห์  และประเมินค่าสิ่งที่ได้จากการฟังและการอ่าน ทักษะการพูดเพื่อถ่ายทอดความรู้  ความคิด  และแสดงความคิดเห็น  ทักษะการเขียนในด้านการใช้ถ้อยคำการสร้างรูปประโยค ตลอดจนการเรียบเรียงประโยคเป็นย่อหน้า  เพื่อสามารถเขียนความเรียง  สารคดี  บทความแสดงความคิดเห็น  และบทความทางวิชาการได้

(บรรยาย  ๑  ชั่วโมง  / ปฏิบัติ ๔ ชั่วโมง/ ค้นคว้าด้วยตนเอง ๑ ชั่วโมง/ สัปดาห์)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)