เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศท ๐๓๑ กลุ่ม ๒๙

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

ศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย

GE 031 Thai  Language  Usage

 

คำอธิบายรายวิชา               

ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยทั้ง ๔ ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง  ทักษะการอ่าน เพื่อจับใจความสำคัญ  คิดวิเคราะห์  และประเมินค่าสิ่งที่ได้จากการฟังและการอ่าน ทักษะการพูดเพื่อถ่ายทอดความรู้  ความคิด  และแสดงความคิดเห็น  ทักษะการเขียนในด้านการใช้ถ้อยคำการสร้างรูปประโยค ตลอดจนการเรียบเรียงประโยคเป็นย่อหน้า  เพื่อสามารถเขียนความเรียง  สารคดี  บทความแสดงความคิดเห็น  และบทความทางวิชาการได้

(บรรยาย  ๑  ชั่วโมง  / ปฏิบัติ ๔ ชั่วโมง/ ค้นคว้าด้วยตนเอง ๑ ชั่วโมง/ สัปดาห์)