ข้อมูลเเละสารสนเทศชั้นป.6

คำอธิบายชั้นเรียน

ข้อมูลสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงควรศึกษาประเภท ความสำคัญของข้อมูลเเละสารสนเทศเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเเละสามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจเเก้ปัญหาต่างๆได้ทันที