เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง คอมพิวเตอร์น่าเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์